Algemene voorwaarden

BV TREELIGHT

Geüpdatet 14/02/2024

 1. Toepassingsvoorwaarden

De BV TREELIGHT, met zetel te 8400 Oostende, Velduilstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0750.543.636 (hierna genoemd ‘TREELIGHT’), installeert, implementeert en heeft technische en functionele ondersteuning bij HASTUS-software pakketten (hierna genoemd ‘de Software’). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen TREELIGHT en haar medecontractant (hierna genoemd ‘de Klant’). Door akkoord te gaan met een offerte, door het plaatsen van een bestelling of het afsluiten een overeenkomst met TREELIGHT aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden. De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. TREELIGHT behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te updaten. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen ten minste één maand voor de inwerkingtreding aan de Klant ter kennis worden gebracht. Indien de Klant deze wijzigingen niet aanvaardt, dan heeft zij de mogelijkheid om per mail een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien TREELIGHT deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wijzigingen, wordt de Klant geacht in te stemmen met deze wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.

 1. Offertes

2.1 Offertes zijn geldig voor de op de offerte aangeduide duur. Bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur op de offerte, geldt de offerte voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte.

2.2 Na ondertekening van de offerte of schriftelijke bevestiging (daaronder begrepen bevestiging per e-mail) van het akkoord met de offerte wordt een afspraak door TREELIGHT met de Klant ingepland. De prijzen in de offerte zijn gebaseerd op de opdracht die werd meegedeeld door de Klant. Indien uit de analyse door TREELIGHT blijkt dat de opdracht zoals meegedeeld door de Klant afwijkt van de opdracht vastgesteld door TREELIGHT na analyse, dan kan de finale totaalprijs gewijzigd worden door TREELIGHT in functie van de specifieke modaliteiten van de uiteindelijke opdracht.

2.3. Na de analyse door TREELIGHT ontvangt de Klant de definitieve prijs van de werken en een voorschotfactuur ten belope van 1/3 van de totale prijs. De betaling van de voorschotfactuur wordt geacht een definitieve bestelling in te houden.

2.4. Wanneer de Klant de werken annuleert, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de prijs (exclusief btw) vermeld op de bestelbon. Het niet betalen van de voormelde voorschotfactuur wordt beschouwd als een annulatie door de Klant.

 1. Betalingsvoorwaarden

3.1 Behoudens andersluidende bepalingen zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

3.2 In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zoals vermeld op de factuur of bij gebreke hiervan, binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Los van enige ingebrekestelling of andere procedure, wordt daarboven een forfaitaire schadevergoeding gevorderd van 40,00 euro ter dekking van de invorderingskosten. Indien de werkelijke invorderingskosten hoger liggen, wordt ook dit verschil gedragen door de Klant. Bovendien heeft TREELIGHT, ingeval de factuur op de vervaldag zonder geldige reden volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven het recht om zonder een ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het nog verschuldigde bedrag te vorderen, met een minimum van 125,00 euro. Onverminderd het recht van TREELIGHT om een hogere (aanvullende) vergoeding te vragen indien de geleden schade wordt aangetoond.

3.3 Klachten met betrekking tot een factuur van TREELIGHT moeten op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden ingediend.

3.4 TREELIGHT behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling op het ogenblik van de vervaldag van de factuur haar diensten op te schorten tot de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn, zonder dat dit enige schadevergoeding teweegbrengt.

 1. Uitvoering en oplevering van de dienst

4.1 Behoudens andersluidende vermelding in de offerte of bestelbon, bedraagt de voorziene implementatietermijn [•] weken. Deze leveringstermijn vangt aan bij de orderbevestiging. TREELIGHT verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te doen om de werken te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Indien TREELIGHT een vertraging in de uitvoering verwacht, wordt de Klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De uitvoeringstermijnen in een offerte en bestelbon zijn louter indicatief. Een vertraging in de oplevering kan in geen geval de aansprakelijkheid van TREELIGHT in het gedrang brengen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding en interesten.

4.2 TREELIGHT verbindt er zich toe de dienst te volbrengen in overeenstemming met de specificaties van de Klant. Elke kwalitatieve tekortkoming bij de oplevering van de dienst, dient binnen de 5 kalenderdagen na implementatie te worden gemeld aan TREELIGHT. Bij deze kennisgeving moet de Klant een duidelijke omschrijving geven van de oorzaak, de omvang en de eventuele schade voortvloeiende uit het gebrek. Indien de klacht gegrond is, dan heeft TREELIGHT het recht om te kiezen tussen:

 1. Herstel in natura van het gebrek en/of de schade;
 2. Uitvoering bij equivalent d.m.v. een schadevergoeding.

4.3 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, wordt overeengekomen dat indien er binnen de 5 kalenderdagen na de uitvoering van de werken geen bemerkingen per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan TREELIGHT, de werken worden geacht definitief te zijn aanvaard. De niet-betaling van de geleverde werken zal niet worden beschouwd als een geldig protest.

 1. Aansprakelijkheid en gebreken

5.1 TREELIGHT is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn, de opschorting, onderbreking of vertraging van de Software.

5.2 Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden gemeld conform artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden, waarbij de Klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven.

5.3 TREELIGHT is enkel aansprakelijk in geval van zware of opzettelijke fout. Voor zover op TREELIGHT aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreeks schade, met uitsluiting van immateriële, indirecte of gevolgschade. In geen geval kan TREELIGHT aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, geleden verlies, gemiste besparingen, gemiste potentiële financiële of commerciële opportuniteiten, boetes, verlies van klanten en imagoschade, ook niet in geval van zware fout.

5.4 TREELIGHT is slechts aansprakelijk voor de werkelijk geleden schade waarvan de Klant bewijst dat deze direct is veroorzaakt door een fout van TREELIGHT, die de Klant zelf niet heeft kunnen vermijden of beperken en die TREELIGHT niet binnen 20 werkdagen na ontvangst van een ingebrekestelling herstelt, onverminderd eventuele andere overeengekomen oplostijden. De aansprakelijkheid van TREELIGHT is in alle gevallen beperkt tot 2.000.000 euro, ook in het geval van zware fout.

5.5 Klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

5.6 TREELIGHT is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in de HASTUS-software die zij levert aan haar klanten en waarvan zij zelf geen licentiegever is. Bij installatie van die software heeft de Klant de optie om voor installatie de algemene voorwaarden van de licentiegever goed te keuren. Voor een fout of gebrek in de software kan enkel de licentiegever verantwoordelijk zijn en zal de Klant de licentiegever zelf aansprakelijk moeten stellen, rekening houdend met de licentieovereenkomst of algemene voorwaarden die tussen de Klant zelf en de licentiegever tot stand zijn gekomen.

 1. Garantie

TREELIGHT staat er niet voor in dat de aan de Klant ter beschikking gestelde software geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de Klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert TREELIGHT evenmin dat de software zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Indien er fouten of gebreken zijn in de geleverde software, dan zal de Klant zich moeten richten tot de licentiegever van de software om herstel te bekomen. In dat geval zijn de licentievoorwaarden van de licentiegever van toepassing. Voor fouten in de implementatie of voor functionele of technische ondersteuning kan de Klant steeds contact opnemen met TREELIGHT voor advies en bijstand.

 1. Opleidingen HASTUS-software

7.1 Opleidingen kunnen tot maximum 10 kalenderdagen voor de begindatum van de opleiding kosteloos worden geannuleerd of uitgesteld door de Klant.

Indien de Klant de opleiding minder dan 10 kalenderdagen voor de begindatum van de opleiding wenst te annuleren dan wel te verplaatsen, zal 50% van de overeengekomen totaalprijs voor de opleiding worden aangerekend als schadevergoeding.

Indien de Klant de annulatie niet meldt of indien niet alle opgegeven deelnemers aanwezig zullen zijn, zal de totaalprijs zoals overeengekomen in de offerte worden aangerekend als schadevergoeding.

7.2 TREELIGHT zal zich naar beste kunnen inspannen de opleidingen met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures. TREELIGHT bepaalt zelf de inhoud en diepgang van de opleidingen, tenzij de partijen schriftelijk anders hebben overeengekomen.

TREELIGHT is niet verplicht aanwijzingen van de Klant op te volgen die de inhoud of de omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, dan zullen deze werkzaamheden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van TREELIGHT.

 1. Intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten opzichte van de Software blijven toebehoren aan TREELIGHT of haar licentiegevers. Alle documentatie en know-how blijven toebehoren aan TREELIGHT, behoudens in het geval er specifieke stukken worden geschreven op vraag en voor rekening van de Klant. TREELIGHT zal de Klant vrijwaren van alle schade die zou voortvloeien uit een vordering die door een derde wordt ingesteld omdat de Software inbreuk zou maken op de intellectuele eigendomsrechten van de derde.

8.2 De Klant heeft niet het recht om de Software geheel of gedeeltelijk te bewerken, vertalen of te veranderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TREELIGHT of de hiervoor bevoegde persoon of entiteit, tenzij het gaat om software die specifiek werd geschreven in naam en voor rekening van een Klant.

 1. Overmacht en imprevisie

9.1 In geval van overmacht heeft TREELIGHT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade, interesten etc. kan doen gelden. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door TREELIGHT geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van TREELIGHT, zelf als was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, staking of lock-out, brand, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege en fouten of vertragingen te wijten aan derden. TREELIGHT is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.2 In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen in onderling overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst overeen te komen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Het contract tussen de Klant en TREELIGHT wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Alle geschillen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract worden zoveel als mogelijk op minnelijke wijze beslecht. Bij gebrek aan minnelijke regeling komen partijen overeen dat uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement bevoegd zijn waar de zetel van TREELIGHT gevestigd is.

 1. Varia

Een (geheel of gedeeltelijk) ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt van rechtswege en automatisch vervangen door een nieuwe, geldige en afdwingbare bepaling die het doel (incl. economische gevolgen) van de samenwerking en de tekst van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.